Általános Vásárlási Feltételek

(Érvényes: 2014. október 1-től)
A jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁVF), a Cogitate Games Társasjáték Fejlesztő és Építészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5008 Szolnok, Ménes utca 6.; cégjegyzékszáma: 16-09-013219; adószáma: 23367546-2-16; bankszámlaszám: 11600006-00000000-48510332; központi elérhetőségei: info@crokinole.hu, +36-30-2-444-111; továbbiakban: Szolgáltató) és a Cogitate Games Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁVF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.crokinole.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik, ezzel  jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁVF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1) bekezdéseiben foglaltak.
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton ill. telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁVF-ben meghatározott módon. A telefonon leadott rendelések esetén elektronikus levelezés útján történő megerősítés szükséges a Felek részéről.
1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki rendelkezik érvényes e-mail címmel és a Weboldalon valós adatokkal kitölti a rendelési mezőket, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁVF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a termék(ek) kézhezvételétől számítva érvényes távollévők között megkötött szerződés. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5.  Online ügyfélszolgálat: crokinole.hu
Internet cím: www.crokinole.hu
Telefon: +36-30-2-444-111
E-mail cím: info@crokinole.hu
Ügyvezetők: Karcagi Péter, Karcagi Enikő
2. Regisztráció
2.1. A Webáruházban tényleges regisztráció nincs. A rendelés elküldéséhez és a termékek házhoz szállításához szükséges adatokat a Pénztár, ill. Kosár menüpontban kéri a Szolgáltató.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél e-mail címe illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített rendelés vagy már aktív rendelés módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a Szolgáltató központi e-mail címén van lehetőség.
3. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból (ha van ilyen) lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára bizonyos esetekben (előre összeállított készletek esetében) tartalmazza a  házhoz szállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék kiszállítása csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os áron, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Vásárlási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut házhoz szállítja valamely szállítmányozó cég igénybevételével (továbbiakban: Szállítmányozó). A Szolgáltató a mindenkori érvényes szállítási díjakat (a továbbiakban Szállítási Díjak) a Weboldalon (Gyakran ismételt kérdések menüben) folyamatosan elérhetővé teszi az Ügyfél számára. A Szállítási Díj a számlán feltüntetésre kerül és a Weboldal algoritmusa automatikusan számolja.
4.2. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kiszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre kivéve, ha az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltatónak még van lehetősége (vagyis a csomagküldés folyamata nem kezdődött meg), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a Szállítási Díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát ill. Szállítási Díját nem befolyásolja.
4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt és a Weboldalon feltüntetett szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik ennek pontos betartására.
4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak sértetlenségét ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a Szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.
4.5. A Szolgáltató által a Szállítmányozónak igazolható módon átadott csomagok célba jutásáért a Szolgáltató nem felel. A csomagok Ügyfélhez történő szállításáig, annak sértetlenségéért a továbbiakban a Szállítmányozó felelős. Elvszett csomag esetén a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a csomag feladásakor kapott azonosítókat, melynek birtokában az Ügyfél érvényesítheti reklamációját a Szállítmányozónál.
4.6. A megrendelt termékeket az Ügyfél személyes átvétellel nem kérheti.
4.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató (Szállítmányozó) az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
4.8. A rendelések feldolgozása és a Szállítmányozónak történő átadása valamint vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket a Szolgáltató nem dolgoz fel. Az ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg.
5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a mindenkori Szállítási díjak az irányadóak.
5.2. A szolgáltató30 naptári napos elállási időt biztosít a Webáruházban jól láthatóan megjelölt készletekre. Ennek további részletei a 6.2. pontban találhatóak.
5.3. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 naptári napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
6. Jótállás és garanciák
6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
6.2. 30 napos próbajáték garancia: Az Ügyfél a jogszabályban foglalt 14 napos elállási jogának kiterjesztése 30 naptári napra. Ennek értelmében indoklás nélkül visszamondhatja rendelését a vásárlás napjától számított 30 napig. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
A garancia az alábbi készletek esetében érvényes: Junior Bronze, Junior Silver, Junior Gold, Prémium Bronze, Prémium Silver, Prémium Gold
6.3. 97 év élettartam garancia: A Webáruházban vásárolt minden Crokinole táblára 97 év javítási vagy csere garancia jár. A garancia rendeltetésszerű használat esetén minden olyan esetben érvényesíthető, amikor gyártási hibára visszavezethetően, a tábla esztétikailag vagy funkcionálisan kifogásolható. A rendeltetésszerű használat kizárja a terméken szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkat. A hibát az Ügyfél a Szolgáltató kérésére személyesen bemutatja, vagy fényképekkel és részletes leírással prezentálja (elektronikus levelezésben). A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. A rendeltetésszerű használatból eredő apró karcolások, valamint a tábla kiegészítői nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ha a jelzett hiba alapján a Szolgáltató jogosnak ítéli a panaszt, köteles felajánlani a javítás lehetőségét. Amennyiben ez nem megoldható, köteles a terméket egy másik, azonos, új termékre cserélni. A csere költsége teljes mértékben a Szolgáltatót terheli, de a szállítási díj csökkentése érdekében a Felek megállapodhatnak egymás segítésében. A garancia érvényét veszti, amennyiben a Szolgáltató jogutód nélkül szűnik meg, ill. beszünteti a Crokinole gyártási és forgalmazási tevékenységét.
6.4. Karácsonyi meglepetés garancia: Kizárólag minden év november 1-je és december 24-e között, karácsonyi ajándék céljára vásárolt készletek esetén érvényes. Tekintettel arra, hogy a vásárlás és használatba vétel nem esik egy időpontba, a garancia fix határidejű, azaz a rákövetkező naptári év január 31-ig érvényesíthető. Amennyiben az Ügyfél, a garancia határidejének lejárta előtt jelzi vásárlástól való elállási szándékát, ezt a Szolgáltató indoklás nélkül elfogadja. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
6.5. Szülinapi meglepetés  garancia: Születésnapi ajándék céljára vásárolt készletek esetén érvényes, amikor az Ügyfél nem azonos a felhasználóval. Tekintettel arra, hogy a vásárlás és használatba vétel nem esik egy időpontba, a garancia az ajándékozás dátumától számított 30 naptári napig érvényes. Amennyiben az Ügyfél, a garancia határidejének lejárta előtt jelzi vásárlástól való elállási szándékát, ezt a Szolgáltató indoklás nélkül elfogadja. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
6.6. Volt-nincs karcolás garancia: A garancia a Crokinole táblák játékterének rendeltetésszerű használatából eredő karcolások eltüntetésére érvényes. Magában foglalja a pálya felületének újrapolírozását és az ütközők szükségszerű cseréjét. A tábla Szolgáltatóhoz való eljuttatásának költsége az Ügyfelet, míg a felújítás és visszajuttatás költsége a Szolgáltatót terheli. Egy tábla esetében maximum egy alkalommal élhet az Ügyfél a díjmentes karceltávolítási garanciával. Minden ezt követő karceltávolítást szolgáltatásként megvásárolhat az Ügyfél.
A garancia az alábbi készletek esetében érvényes: Prémium Silver, Prémium Gold, Exkluzív Silver, Exkluzív Gold, Elite Gold
6.7. Meguntam a színt garancia: A garancia egy komplett táblacserét foglal magában. A csere során az Ügyfél egy tetszőleges színben választhat magának egy új táblát. A tábla mérete nem változtatható (Junior táblát Junior táblára, Prémium táblát Prémium táblára cseréli a szolgáltató). A csere során a Szolgáltató meggyőződik a lecserélni kívánt tábla sérülésmentességéről. Nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések esetén, a javítási költség a vevőt terheli. A tábla Szolgáltatóhoz való eljuttatásának költsége az Ügyfelet, míg csere és visszajuttatás költsége a Szolgáltatót terheli. Egy tábla esetében maximum egy alkalommal élhet az Ügyfél a díjmentes színcsere garanciával. Minden ezt követő színcserét szolgáltatásként megvásárolhat az Ügyfél.
A garancia az alábbi készletek esetében érvényes: Junior Gold, Prémium Gold

7. Részletfizetési opció

7.1. Részletfizetés választásakor kizárólag banki átutalást választhat az Ügyfél a számlák kiegyenlítésére (utánvét nincs). A Szolgáltató öt részletben kéri a végösszeget a következők szerint:
1. részlet: a vételár 40%-a (előreutalással, melynek beérkezése után a csomag kiküldésre kerül)
2. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
3. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
4. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
5. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)

 

8. Adatvédelem, egyebek
8.1. A Webáruház PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
8.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését és az oldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
8.4. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. Szállítmányozó, futárszolgálat). A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. NAIH regisztrációs szám: NAIH-78349/2014.
8.5. Az Ügyfél jelen ÁVF elfogadása mellett engedélyt adhat a Szolgáltatónak arra, hogy hírlevelet küldjön, az Ügyfél által megadott e-mail címére.  Minden hírlevél tartalmaz egy leiratkozásra lehetőséget adó linket. A Szolgáltató a leiratkozási kérelmet elküldő Ügyfélnek a továbbiakban nem küld hírlevelet. Az Ügyfél a hírlevélre a Weblapon újra feliratkozási lehetőséget talál.
8.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁVF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
8.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Veszprém, 2014. október 1.